Posted on Lasă un comentariu

APUSUL VRAJITORIEI – Cuviosul Cosma Athonitul, Apostol în Zair

apusul-vrajitoriei-cuviosul-cosma-athonitul-apostol-in-zairCuviosul Cosma Athonitul, Apostol în Zair (1942-1989)
Apusul vrăjitoriei

Dimitrie Aslanides si monahul Damaschin Grigoriatul

Fii credincios până la moarte, si-ți voi da cununa vieții (Apoc. 2, 10).

Distribuţie: SC Egumeniţa SRL
O.P. 3, C.P. 301, 800730 Galaţi, www.egumenita.ro

        Pentru toți cei care, pentru dragostea lui Hristos si a aproapelui,
„îsi urăsc viața în această lume” si trăiesc pentru a propovădui
Evanghelia Păcii, întru zidirea preasfintei Biserici a lui Hristos.

„Începutul misionarului îsi are semnificația lui, desi, poate că nu e chiar o piatră de temelie… Începutul poate fi binecuvântat ori poate deveni binecuvântat la sfârsit. Ceea ce este important este ca dăruirea să fie sinceră si totală, fără rețineri, cu o dispoziție spre jertfă si lepădare de sine, si cu scopul de a ne lăsa oasele printre băstinasi.” – Cuviosul Părinte Cosma Grigoriatul, din Gânduri despre lucrarea misionară, adunate din experiență.

Un model de misiune în epoca lui Antihrist

Încă de la vârsta de nouăsprezece ani, el a primit de la Dumnezeu chemarea să lucreze în câmpul Său misionar. Având o personalitate dinamică, „inspirată de o dragoste arzătoare pentru Hristos, el nu a vrut să ducă o viață crestinească convențională, nici să se mărginească la o simplă carieră si slujbă eclesiastică. Dorea să se dăruiască cu totul lui Dumnezeu si aproapelui său”1. N-a căutat laude, deoarece „grija lui de căpetenie era mântuirea oamenilor si zidirea Ortodoxiei în Zair”2. Iubitul Cosma era, după cuvintele fostului Mitropolit Augustin al Florinei, „deschizătorul de drum al unei frumoase călătorii pentru neamul nostru”. El si-a făcut din porunca lui Hristos (învățați toate neamurile) un motiv de despărțire de o lume a compromisului, o poartă de intrare pentru Ortodoxie în regiunile subsahariene si în inimile nenumăratelor suflete. Spre deosebire de misionarii confesiunilor heterodoxe, el pune accent atât pe prima cât si pe a doua parte a Marii Porunci: Drept aceea, mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Reusita lui, sau mai degrabă credinciosia lui în împlinirea primei jumătăți a Marii Porunci3, a fost o urmare directă a credinciosiei si hotărârii statornice de a împlini cea de-a doua parte, adică a-i învăța cum se cuvine să păzească toate cele ce ni le-a poruncit Hristos.
Altfel nici n-ar fi putut fi cu putință, deoarece africanii nu seamănă cu europenii de astăzi, epuizați de secole de ideologii absurde derulate în duhul miilor de filosofii umaniste, nici cu americanul tipic, dispus spre compromis si spre lucrurile comode pentru a realiza un succes de suprafață sau superficial. Sufletul lui nobil si umil înclină mai degrabă către cealaltă lume, iar mintea lui simplă, bazată pe intuiție, are încă o dispoziție sănătoasă pentru zona percepțiilor. Cu câteva luni înainte de a pleca din această viață, părintele Cosma a vizitat mănăstirea sa de metanie4 unde a vorbit pelerinilor de acolo despre mărinimia africană si dorința lor pentru o Ortodoxie ascetică, autentică. Episcopul Atanasie Yievtici, un apropiat ucenic al marelui părinte contemporan – arhimandritul Iustin Popovici, a fost si el prezent acolo. Iată relatarea lui cu privire la cuvintele părintelui Cosma: „Există oameni cu o sensibilitate si o constiință a lumii lăuntrice. De obicei europenii îi subestimează, dar gresesc enorm. Sufletul africanului înclină spre mistică si din acest motiv Ortodoxia are ceva să le spună si ceva să le ofere, dar numai Ortodoxia adevărată – Ortodoxia monahală, aghiorită. Magia si vrăjitoria sunt predominante printre frații din Africa – o adevărată demonocrație. În Africa am văzut cum poate intra Evanghelia! Tot ceea ce Hristos a spus despre posedarea demonică, eu am văzut aievea. Cu toate acestea, Dumnezeul Cel Viu si Adevărat este mult mai puternic decât satan si toți slujitorii lui. Dar, să fie bine înțeles că adevărata lucrare misionar-apostolică nu poate fi împlinită în Africa decât dacă cel în cauză se hotărăste să-si lase oasele acolo”5.
Si astfel, învățându-i pe băstinasii africani întreaga Evanghelie a lui Hristos si înfățisându-le imaginea nedeformată a Dumnezeului-Om si a Bisericii Sale, era de asteptat că dăruirea sa va fi la fel de simplă si totală. În „unicul, adevăratul si foarte folositorul”6 studiu despre lucrarea misionară, intitulat Gânduri despre lucrarea misionară, adunate din experiență, el stabileste un principiu, o piatră de temelie pentru toți cei care-i vor urma exemplul: „Începutul misionarului îsi are semnificația lui, desi, poate că nu e chiar o piatră de temelie… Începutul poate fi binecuvântat ori poate deveni binecuvântat la sfârsit. Ceea ce este important este ca dăruirea să fie sinceră si totală, fără rețineri, cu dispoziție spre jertfă si lepădare de sine, si cu scopul de a ne lăsa oasele printre băstinasi…”7 Dar cu mult înainte de a-si lăsa oasele pe câmpul misionar, trebuie – dacă vrea ca jertfa finală să fie roditoare – să se lepede de mândrie si slavă desartă. Astfel, pentru părintele Cosma, adevăratul misionar, pentru a avea parte de un sfârsit binecuvântat, nu trebuie să dea pricină de invidie si de slavă desartă, ci mai degrabă trebuie să înțeleagă că ținta lui este împreună-împărtăsirea: „împreună în luptă, împreună în suferințe si împreună întru slava Bisericii”8.
Trebuie „să ofere o inimă deschisă, iubitoare, care să comunice cu ceilalți, să se îngrijească de propriile necazuri fără a mai adăuga pe deasupra si altele; să fie atent la ce fac alții, fără a-i privi cu ochi pizmas si a pricinui dezbinare”9. Împlinindu-si datoria cu umilință, „adevăratul misionar nu caută vreo apreciere a lucrării sale, nici de la băstinasi, nici de la cei din alte locuri, deoarece mărturia constiinței sale sănătoase precum si mărturia părintelui său duhovnic si a colaboratorilor săi îi sunt suficiente”10.

1 Arhimandritul Gheorghe de la Grigoriu, Apostolul Zairului – Părintele Cosma Grigoriatul, Asociația Misionară Sfântul Cosma Etolul, Tesalonic, 1996, p. 160.
2 Idem, p. 161.
3 În decurs de 12 ani, slujind Bisericii din Zair, părintele Cosma a botezat în jur de 15.000 de suflete.
4 Mănăstirea de metanie [de la metanoia = schimbare a minții, pocăință] sau a pocăinței sale. Prin aceasta se înțelege pe de-o parte locul de care aparține monahul respectiv, iar pe de altă parte locul în care el se pocăieste spre mântuire [n. tr].
5 Episcopul Atanasie Yievtich, Ieromonahul Cosma Aghioritul, în Pravoslavie, organul de presă al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Sârbe, nr. 530/1989, p. 15.
6 Arhimandritul Gheorghe, Apostolul…, p. 160
7 Cosma Grigoriatul, Gânduri despre lucrarea misionară, adunate din experiență, Frăția ortodoxă pentru misiuni externe, Tesalonic, 1988, pp. 7-8.
8 Idem, p. 7.
9 Ibid.
10 Ibid.

Un început ascetic

Urmându-si principiile, părintele Cosma nu a dat pricină nici unei îndoieli – cuvintele lui se întemeiau pe experienţă, iar începutul si sfârsitul său erau binecuvântate. Toate sunt întemeiate pe aceea că el „era înainte de toate un ascet si apoi un misionar”, după cum scrie undeva în cartea sa arhimandritul Ioanichie. Din experienţă cunostea însemnătatea ascezei, a postului, a privegherii, a rugăciunii pentru Biserică. „Îi mulţumim Domnului – scrie Stareţul Gheorghe -, chiar dacă era unul ca noi, el dispreţuia desfătările carnale si pământesti, plăcerile omenesti, toate făcându-le pentru dragostea lui Hristos, alegând o cale aspră, nevoitoare, plină de lupte, deosebit de obositoare si mai presus de puterile umane, toate făcându-le pentru dragostea lui Dumnezeu, a fraţilor si semenilor săi”.
Stareţul Gheorghe adevereste toate acestea cu o relatare despre primele zile ale părintelui Cosma la mănăstire:
„Am trecut odată pe lângă chiliuţa părintelui Cosma si i-am văzut patul: scânduri de lemn, iar pe ele – un cearsaf mic si subţirel. Nici măcar o pătură nu avea. Văzând aceasta si alte lucruri, m-am gândit că fratele avea harul lui Dumnezeu si că trebuie să devină monah”11.
Dar asceza sa nu se limita numai la a dormi pe scânduri de lemn sau la post, priveghere si rugăciune. Mai presus de toate, părintele Cosma era neînduplecat în zidirea Bisericii din Zair. Părintele Mihail Hristodoulidis din Cipru scrie despre vizita lui la misiunea Kolwezi si despre asceza lucrării părintelui Cosma:
„Ceea ce-l distingea cel mai mult era sârguinţa si osteneala la lucru, metoda si organizarea muncii, inteligenţa, iuţimea si usurinţa cu care înfrunta greutăţile, priceperea si credinţa nestrămutată, duhul dragostei si al jertfei… Neobosit în muncă, era în stare să muncească ore întregi în orice fel de sarcină. Programul Centrului Misionar era stabilit începând de la miezul nopţii până a doua zi seara târziu si tot asa. Muncă din straja dimineţii până în noapte pe drumuri inexistente, cu vehicule si masini care se stricau în permanenţă, cu jertfe de sânge, întru multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în tulburări, în osteneli… în posturi, în privegheri (II Cor. 6, 4-5)”12.
Descrierea de mai sus îsi găseste multiple confirmări nu numai într-un număr de mărturii asemănătoare, dar si în însesi cuvintele părintelui Cosma, care ne trimite totodată către un alt aspect al importanţei pe care o acorda ascezei. El scrie următoarele:
„Este bine-cunoscut că noi lucrăm aici pe temelia a douăzeci si patru de ore, în condiţii precare, alegându-ne cu neputinţe în trup si slăbiciune în duh. Prin urmare, pentru o realizare a desăvârsirii trupesti si sufletesti, existenţa a două mănăstiri, una pentru femei si alta pentru bărbaţi, la o oarecare depărtare de baza misiunii, poate fi socotită destul de potrivită… Mănăstirea funcţiona strict ca o mănăstire ori, cu binecuvântarea Mitropolitului local, ca un metoc al Sfântului Munte, fără să se amestece cu Misiunea”13.
Părintele Cosma credea că o Biserică locală nu putea rezista fără monahism, motiv pentru care a dat întâietate întemeierii unei mănăstiri si, către sfârsitul vieţii sale, si-a văzut împlinirea planurilor sale o dată cu înfiinţarea unei mănăstiri pentru femei închinată Sfântului Nectarie.
11 Arhimandritul Gheorghe de la Grigoriu, cuvânt ţinut la o zi după moartea neasteptată a părintelui Cosma, sâmbătă, 28 februarie 1989, la Metocul Sfintei Mănăstiri Grigoriu, Stavroupoli, Tesalonic.
12 Părintele Mihail Hristodoulidis, O Ierapostolos, în Misiuni Externe, nr. 113/1989, pp. 209-217.
13 Gânduri despre lucrarea misionară, adunate din experienţă, p. 11.

Citeşte textul integral Apusul vrajitoriei – Cuviosul Cosma Athonitul Apostol in Zair.pdf sau treci în revistă cuprinsul.

—–     Cuprins     —–

[column]
[twocol_one]

Prefaţă la prima ediţie grecească ……………. 7
Introducere la ediţia engleză ……. 8
Un model de misiune în epoca lui Antihrist …….. 9
Un început ascetic ………….. 10
Acrivia în Ortodoxie ………… 11
Un principiu fundamental: Lucrarea sub binecuvântarea episcopului local 12
Un vizionar care a luat lucrurile cu binisorul…. 14
Un pom roditor pentru generaţiile următoare … 14
APOSTOL ÎN ZAIR……. 16
Viaţa Cuviosului părintelui nostru Cosma Grigoriatul 16
Nasterea si educaţia ………….. 16
Studii …………………… 17
Viaţa în Biserică ………………….. 17
Scoala tehnică si alte îndeletniciri ……… 17
Serviciul militar …… 18
Frăţia Sfânta Cruce si alte studii……….. 19
Prima perioadă a misiunii …… 20
Întoarcere în Grecia …………… 21
La sfânta mănăstire Grigoriu ……………. 22
A doua perioadă misionară …. 24
Educaţia duhovnicească a africanilor …. 25
Ferma si posibilităţile de crestere a animalelor ….. 26
Bisericile Misiunii din regiunea Kolwezi……………. 27
Călătorii în Grecia …………….. 28
Personalul misionar din Kolwezi………… 29
Cum a reusit Misiunea ………. 29
Amenajările si proprietăţile Misiunii …… 30
Dragoste pentru semenii săi… 31
Datoriile de judecător si păstor …………. 33
Samba, doctorul african……… 33
Atelierele Misiunii … 34
Catehizare, Botez si Căsătorie …………… 34
Viaţa liturgică si vizitele misionarilor….. 35
Traduceri în swahili …………… 37
Recunoasterea Ortodoxiei …… 37
Încercări si experienţe dureroase……….. 38
Neasteptatul său sfârsit ……… 40
Epilog ……… 43
Ultimele zile ale Cuviosului părinte Cosma Grigoriatul 43
Kolwezi: mai, 1989 ……………. 43
Vineri – 20 ianuarie 1989……. 43
Vineri – 27 ianuarie 1989……. 43
Luni, 30 ianuarie 1989: Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi 44
CUVÂNT LA URMĂ…… 46
CUVÂNT LA URMĂ II… 48
Fragmente din scrisorile Cuviosului părintelui Cosma Grigoriatul 51
Sosirea si începuturile …….. 51
Ca în Noul Testament ……… 53
Dragostea si suportul pentru mănăstire ……….. 54
Puterea apelor sfinţite ale Botezului… 55
Nu nădăjduiţi în oameni, ci în Domnul Misiunii .. 56
Lupta va fi una de lungă durată……… 56
Problema hirotoniilor ………. 57
Pogorârea Duhului Sfânt, ieri, azi si în veci……. 58
Discernământ pastoral ……. 59
Fragmente din cartea Cuviosului părintelui nostru Cosma Grigoriatul 61
Locul de acţiune …………….. 61
Forţele umane…… 61
Modurile si mijloacele de realizare a evanghe-lizării 62
Din zona rurală spre centru…………… 62
Din centru spre zona rurală…………… 63
Filantropia……….. 63
Viaţa liturgică …… 63
Provocările evanghelizării…. 64
Sincretism……….. 64
Colonialismul contemporan …………… 65
Rolul Ortodoxiei… 65
ORTODOXIE SI VRĂJITORIE PE CONTINENTUL NEGRU 67

[/twocol_one]
[twocol_one_last]

MOSTENIREA…………. 70
CUGETĂRI DESPRE, SI ÎNTÂMPLĂRI DIN VIAŢA CUVIOSULUI PĂRINTELUI COSMA 70
Ajutor oferit de călători ………. 70
Călătorii pe drumuri mocirloase………… 70
Sărbători parohiale……………. 71
Scăparea de vrăjitori………….. 71
Respectul autorităţilor faţă de părintele Cosma …. 71
Munca de traducere de la Centrul Misionar………. 71
Locul de pelerinaj si candela părintelui Cosma ….. 72
Scolile conduse de Misiunea Ortodoxă …………….. 72
Declaraţia de după moarte a părintelui Cosma ….. 73
Cererile părintelui Cosma si returnarea sticlei …… 73
Îndemnat să continue cu catehizarea …. 73
Copiii de la internat ne-au spus… ……… 74
Preoţii zairezi ne-au spus… …. 74
Mijlocirea părintelui Cosma vindecă pe ipodiaconul Serafim Ilunga 74
ÎNTÂMPLĂRI SI RELATĂRI DESPRE VRĂJITORIE 76
„Este mai mare decât mine” …………… 76
Cercul vicios al demonocraţiei ……….. 76
Înselat de iubirea de arginţi …………… 77
Preotul ortodox este foc pentru vrăjitor …………. 79
Neputincios în faţa puterii lui Dumnezeu………. 80
Lovitura finală ….. 81
Un tânăr vrăjitor vine la lumină……… 81
Înfrângerea unui misionar romano-catolic …….. 82
Un misionar protestant primeste o lecţie ………. 82
MINUNI, NEVOINŢĂ MISIONARĂ SI SEMNE ALE SFINŢILOR 84
Vrem Troparul Sfântului Patapie ……. 84
Duceţi-vă la adevărata Biserică, unde preoţii au bărbi si sutane 84
Un romano-catolic este condus la adevărata Biserică 84
Porumbelul si flacăra pâlpâitoare……. 85
Credinţa ta te-a mântuit ….. 85
O tânără fată este readusă la viaţă …. 86
O femeie închinătoare la idoli…………. 87
„Nu pe aici… Acolo e o biserică” ……… 88
Un student de la internat ne-a spus… ………….. 88
Hoţie la parohia Sfinţilor Teodor Tiron si Teodor Stratilat 88
Sfat duhovnicesc ……………. 88
Sfinţii sunt cu noi în toate împrejurările ……….. 89
Vindecat de Sfântul Teodor……………. 89
Vindecată de sterilitate ……. 89
Copilul trebuie să moară în biserică …………….. 89
O fulgerare……….. 90
O epidemie de pojar ………… 90
Protecţie minunată …………. 90
Păziţi de holeră …. 90
„Cum se roagă ortodocsii?” ……………. 90
Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu… si toate acestea se vor adăuga vouă 91
Cineva în sutană intră în biserică…… 92
Sfântul David intră în cort …………….. 93
O convertire minunată…….. 94
O intervenţie minunată……. 94
O vizită minunată …………… 94
Am văzut-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu 94
Un nou Saul vine la Biserică………….. 95
Îndoita vindecare a unei fete anemice …………… 97
Arhanghelul Mihail în Kolwezi………… 97
O minune a Sfântului Nectarie si a Sfintei Anastasia Romana 98
Obiecte sfinţite salvate din calea focului ……….. 98
Du-te în Biserica Ortodoxă ……………. 99
Credinţa noastră ortodoxă ajunge până în îndepărtata Sandoa 99
Aventuri în lucrarea de pastoraţie…. 100
Mai bine sărac si ortodox decât bogat si eretic 100
Mai bine sărac si ortodox decât bogat si musulman 100
MĂRTURII ALE BOTEZURILOR …………… 102
Anexa 1: Kenya…….. 105
Anexa 2: Pasi pe insula Java … 107

[/twocol_one_last]
[/column]

Citeşte textul integral Apusul vrajitoriei Cuviosul Cosma Athonitul Apostol in Zair.pdf

Lasă un răspuns